Algemene aannemingsvoorwaarden

 1. Onderhavige aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de in deze offerte beschreven opdracht, die eerstgenoemd – verder de aannemer genoemd – in opdracht van tweede genoemde – verder de opdrachtgever genoemd – zal uitvoeren, met uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de koper.
 2. Door zijn bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene aannemingsvoorwaarden en deze te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aannemer.
 3. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.
 1. Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijsopgaven gedurende 60 dagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
 2. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de opdrachtgever of diens architect – werfleider - .. 

 3. Elke verandering door de opdrachtgever aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits schriftelijk akkoord over de door ons geformuleerd en eventueel gewijzigde voorwaarden, onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, uit te voeren hoeveelheden, enz... 

 4. De beschrijvingen van de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden, in functie van de vereisten van een goede plaatsing. 

 5. Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of bijwerkingen die bevolen worden door de opdrachtgever en de ervoor verschuldigde prijs, bewijzen met alle middelen van recht inbegrepen en onbetwist gebleven onder bevestiging van onzentwege. 

 6. Opstopwerken bij binnenbepleistering zijn niet voorzien in de offerteprijs, deze worden na oplevering apart gefactureerd in regie (45,00€/uur) + verbruik van materiaal.
 1. De prijzen zijn op gemaakt aan de hand van de gegevens die in ons bezit zijn: plannen, lastenboek, gedetailleerde meetstaat, samenvattende meetstaat en uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in onze offerte en zonder dat er ter plaatse is vastgesteld.
 2. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en andere taksen. De btw, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 3. Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch steeds een verrekening plaatsvinden wanneer: -de uitvoering gewijzigd wordt, -de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, calculatiefouten bevatten of verschillen van onze nacalculatie bij oplevering van de werf. 

 4. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil dient aangepast te worden en dit voornamelijk om de begeleidingskosten, werfinstallaties en dergelijke te recupereren.
 5. Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offerte zijn niet inbegrepen in uw offerteprijs en zorgen voor een meerkost op uw factuur.
 6. De karweidienst werkt per halve werkdagen (225,00€/dag/man exclusief materialen, transport en recyclage) en volle werkdagen (450,00€/dag/man exclusief materialen, transport en recyclage).
 7. Voor de facturatie in regie worden werkuren geteld vanaf het laden van voertuig door de arbeiders in de depot, tot de terugkeer aan de depot en NA het lossen diens voertuig, 1 uur heeft een kostprijs van 45,00€ excl. materiaal.

  Indien er meer dan 2 uur in beslag is genomen geldt automatisch de halve dagprijs van de karweidienst.

  Indien er meer dan 6 uur in beslag wordt genomen geldt automatisch de volle dagprijs van de karweidienst.

 1. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de consumptierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
 2. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening, schadevergoeding of de binding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerdert met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken, dewelke minstens 5 werkdagen bedraagt.
 3. Alle uitvoering- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de aannemer in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na het uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Ingeval niet- levering of laattijdige levering te wijten aan de niet- levering van onze leveranciers ziet de opdrachtgever af van elk verhaal ten opzichte van de aannemer. Dit is naast de normale gevallen van overmacht tussen partijen en contractueel geval van overmacht.
 4. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt de aannemer zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dit ogenblik uitgevoerd werken zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar.
 5. Behoudens anders sluitende overeenkomst, wordt overeengekomen dat indien binnen de 14 kalenderdagen na het beëindigen der werkzaamheden geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de werken geacht moeten worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Verdere werken door andere ambachtslieden aan, onder of boven de door ons uitgevoerd werken, mogen slechts gebeuren na aanvaarding door onze werken, wat inhoudt dat een eventuele bescherming hiervan door de opdrachtgever dient te worden voorzien.
 6. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.
 7. De opdrachtgever dient de werf te voorzien van stromend water, 220 stroom en een werftoilet. Bekabeling/contactdozen ivm telefonie/tv elektriciteit, etc.. bevestigd aan de gevel zijn niet onze verantwoordelijkheid, U dient hiervoor de bevoegde instanties te contacteren ivm losmaken en/of terugplaatsen en eventuele kosten hieraan verbonden van ten laste van de opdrachtgever.

  Bij annulatie van een bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de opdrachtgever, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 10% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling (offerte) met een minimum van €500,00 onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

  Bij uitstel van een in de planning opgenomen project, in de 10 voorafgaande werkdagen voor uitvoering, dat niet door overmacht van ziekenhuisopname, weeromstandigheden of medeaannemers hun planningen is w, zal eveneens een schadevergoeding van 20% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling (offerte) met een minimum van €500,00 onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

 1. De betalingen zullen behoudens anders sluitende bepalingen in onze prijsaanbiedingen, geschieden als volgt:

  Gevelbepleistering: De eerste factuur bedraagt 30% van totaalsom offerte vòòr aanvang der werken, indien deze niet wordt voldaan, zullen de materialen niet worden aangeleverd en de werken niet gestart worden. De tweede tussentijdse factuur (50% van totaalsom offerte) volgt net voor de eindlaag in sierpleister. Na vereffeningen van deze factuur wordt de sierpleister aangebracht, voeren wij een nacalculatie uit en zal u aansluitend de opleveringsfactuur (resterende 20% van totaalsom offerte) ontvangen. Meerdere tussentijdse facturen zijn mogelijk naargelang de omvang van het offerte bedrag. (50% wordt dan opgesplitst in 2x 25%)

  Binnenbepleistering: De eerste factuur bedraagt 60% van totaalsom offerte bij aanvang van werken. De resterende 40% volgt na oplevering en nacalculatie als eindfactuur. Indien de omvang van het offertebedrag hoger is dan ons standaard-barema zal de voorschotfactuur aangepast worden naar 40% met aansluitend een tussentijdse van 30% en een opleveringsfactuur van 30%.

  Vochtbestrijding: Normaliter ontvangt u enkel een opleveringsfactuur na de uitvoering. Naargelang de omvang van het offertebedrag kan er vooraf een voorschotfactuur aangeboden worden, dit zal U vooraf medegedeeld worden indien dit van toepassing zou zijn.
 2. Op basis van vorderingsstaten; geleverde materialen op de bouwplaats moeten in aanmerking komen om opgenomen te worden in de vorderingsstaten. Indien de betalingswijze volgens de offerte niet opgenomen wordt in het samenwerkingscontract is enkel de wettelijke wijze van toepassing, dwz 30 dagen na factuurdatum voor bedrijven en 14 dagen voor particulieren. Uitzonderingen zijn vooraf bespreekbaar en worden dan ook vermeld op de factuur. Elke ingediende vorderingsstaat wordt als goedgekeurd beschouwd voor facturatie indien er binnen de 3 werkdagen geen schriftelijke opmerkingen in ons bezit zijn. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 8 dagen na hun factuurdatum. Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. 

 3. Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijk en aangetekende zending binnen de 14 kalenderdagen na opmaak van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.
 4. In geval van niet betaling brengt het onbetaalde gedeelte van het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (8,5% op het openstaand bedrag + 40,00€ administratiekosten).
 5. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Behoudens andersluitend schriftelijk akkoord is onderhavig beding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van uitstel of afbetalingstermijnen. 

 6. Het niet betalen op de vervaldag van de factuur of een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever.

  Bij betaling mogen geen bedragen afgehouden worden als waarborg tenzij vooraf anders afgesproken met aannemer. 

 7. Onderaan uw factuur zal u een rekeningnummer vinden, gelieve steeds te controleren of dit rekeningnummer klopt met onze officiële rekeningnummers!

  GCV van geert:


  AXA binnenbepleistering - BE96 7512 0632 5205

  ING buitenbepleistering - BE80 3631 3917 9377

  Vageco Vochtbestrijding - BE67 3631 4754 1787 


  Bij storting op verkeerdelijk rekeningnummer zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk en dient u uw factuur alsnog binnen de wettelijke termijn te voldoen. 

 1. Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 12 maanden voor lichte verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
 2. De waarborg dekt echter niet: Voor gevel- en binnenpleisterwerk: Schade veroorzaakt door overmacht en/of derden, vorst- of vochtschade, de verkeerde behandeling van de producten, te vroeg overschilderen, doorboren van koude bruggen, etc.

  Voor vochtbestrijding: Schade veroorzaakt door overmacht en/of derden, vorst- of vochtschade dat geen opstijgend vocht is in de behandelde zone, de verkeerde behandeling van de producten, te vroeg overschilderen, doorboren en/of beschadigen van zoutschermen, etc.

 3. De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.
 4. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de aanvaarding der werken.

  Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd worden op de werf en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min.) zullen worden aangerekend als 1 regie-uur, (Heen – wachttijd – terug), Schade aan de geleverde materialen na levering in goede staat zullen eveneens ten laste van de opdrachtgever zijn.

  Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Voor de geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomsten is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd.