Algemene aannemingsvoorwaarden

 1. Onderhavige aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de in deze offerte/factuur beschreven opdracht, die eerstgenoemde – verder de aannemer genoemd – in opdracht van tweede genoemde – verder de opdrachtgever genoemd – zal uitvoeren of uitgevoerd heeft, met volledige uitsluiting van de aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever.
 2. Door zijn bestelling erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van onze algemene aannemingsvoorwaarden en deze volledig te aanvaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (de aannemer).
 3. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.
 1. Behoudens anders sluitende bepalingen gelden onze prijsopgaven gedurende 60 kalenderdagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na uw schriftelijke bevestiging of bij bestelling van materialen voor uw werf of bij (start van) uitvoering.
 2. . In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de opdrachtgever of diens architect/werfleider.

 3. Elke verandering door de opdrachtgever aangebracht aan de oorspronkelijke bestelling na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits schriftelijk akkoord over de door ons geformuleerd en eventueel gewijzigde voorwaarden, onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, uit te voeren hoeveelheden, enz... indien toch uitgevoerd door opdracht van opdrachtgever aan onze werknemers zonder aannemer op de hoogte te stellen, zullen deze worden aangerekend aan de actuele prijzen van de dag van uitvoering, niet die van de offerte.
 4. De beschrijvingen van de eigenschappen van de producten (TF’s) kunnen worden aangevraagd.
 5. Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of bijwerkingen die bevolen worden door de opdrachtgever en de ervoor verschuldigde prijs, bewijzen met alle middelen van recht inbegrepen en onbetwist gebleven onder bevestiging van onzentwege.
 6. De offerte is opgemaakt aan de hand van een gedetailleerde meetstaat, of een plaatsbezoek/opmeting van de aannemer. Indien via meetstaat zonder dat er ter plaatste is opgemeten door de aannemer, zullen de eventuele verschillen en/of bijkomende werken/materialen worden doorgerekend.

  Gezien de indexeringen zijn wij genoodzaakt ELKE (reeds bevestigd of nog te bevestigen) offerte van vóór 1/01/2024 aan te passen naar de actuele eenheidsprijzen. Zie ook Art.3.4 ivm grondstofprijzen

 1. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw en andere taksen. De btw, andere heffingen en lasten, alsook hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 2. Opstopwerken bij binnenbepleistering zijn niet voorzien in de offerteprijs, deze worden na oplevering apart gefactureerd. Karweidienst-dagprijs (470,00€/per dag/per aanwezige werknemer) + verbruik van materialen (nacalculatie bij oplevering)
 3. Wanneer een contract afgesloten wordt op basis van forfaitaire prijzen, zal er toch steeds een verrekening plaatsvinden wanneer: -de uitvoering gewijzigd wordt, -de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, calculatiefouten bevatten, of bij verschillen ten opzichte van onze offerte en onze nacalculatie bij oplevering van de werf.
 4. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele uitvoeringstermijn buiten onze wil dient aangepast te worden en dit voornamelijk om de begeleidingskosten, werfinstallaties en dergelijke te recupereren. Alsook wanneer de grondstof/materiaalkost meer dan 2% is gestegen tussen offerte-opmaakdatum en uitvoeringsdatum.
 5. Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offerte zijn niet inbegrepen in uw offerteprijs en zorgen voor een meerprijs op uw factuur.
 6. De karweidienst werkt per halve werkdagen (235,00€/dag/werknemer exclusief materialen, transportkosten en afvalrecyclage) en volle werkdagen (470,00€/dag/werknemer exclusief materialen, transportkosten en afvalrecyclage).
 7. De lopende uren worden geteld vanaf het laden van voertuig door de arbeiders in het depot, tot de terugkeer aan het depot en na het ledigen van voertuig, 1 uur heeft een kostprijs van 49,00€ excl. BTW en materialen. (Laden, heen verplaatsen, aanwezigheid op de werf, terug verplaatsen én ledigen + recycleren horen allemaal bij de werkdag.) Indien er meer dan 2 uur en onder 4u in beslag wordt genomen geldt automatisch de halve dagprijs. Indien zij na de middagpauze nog voor U opstarten geldt automatisch de volle dagprijs, gezien wij dan geen andere werf meer kunnen opstarten.
 1. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de consumptierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.
 2. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerdert met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken, dewelke minstens 5 werkdagen bedraagt.
 3. Alle uitvoering- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de opdrachtgever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient de aannemer in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na het uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling. Ingeval niet- levering of laattijdige levering te wijten aan de niet- levering van onze leveranciers ziet de opdrachtgever af van elk verhaal ten opzichte van de aannemer. Dit is naast de normale gevallen van overmacht tussen partijen en contractueel geval van overmacht.
 4. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de verplichtingen in het contract, behoudt de aannemer zich het recht voor het werk stil te leggen en dit zonder voorafgaande verwittiging. De op dit ogenblik uitgevoerd werken zullen dan gefactureerd worden en deze gelden zijn onmiddellijk opeisbaar.
 5. Behoudens anders sluitende overeenkomst, wordt overeengekomen dat indien binnen de 7 kalenderdagen na het beëindigen der werkzaamheden geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de werken geacht moeten worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. Verdere werken door andere ambachtslieden aan, onder of boven de door ons uitgevoerd werken, mogen slechts gebeuren na aanvaarding door onze werken, wat inhoudt dat een eventuele bescherming hiervan door de opdrachtgever dient te worden voorzien of dat de werken volledig werden aanvaard.
 6. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven. Bij gebreke hiervan zullen wij het recht houden de overeenkomst te annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren met onmiddelijke opeisbaarheid, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling gehouden zijn.
 7. De opdrachtgever dient parkeerplaats te voorzien voor 1 grote bestelwagen, dwz 3 standaard parkeerplaatsen. U staat zelf in voor de gemeentelijke aanvraag en de verkeersborden.
 8. De opdrachtgever dient de werf te voorzien van van stromend water, 220-stroom en een (werf)toilet. Bekabeling/contactdozen ivm telefonie/tv, elektriciteit, etc.. bevestigd aan de gevel zijn niet onze verantwoordelijkheid. U dient hiervoor de bevoegde instanties te contacteren ivm losmaken en/of terugplaatsen. Eventuele kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de opdrachtgever.
 9. De werken brengen onvermijdelijk stof en vuil met zich mee. Onze werknemers zullen hun werf opruimen, dwz opvegen en het afval verzamelen, daarna het afval van de werf verwijderen en recycleren. Afwassen en dweilen horen hier niet bij.

  Bij annulatie of uitsel van een reeds bevestigde bestelling of opdracht, zelfs gedeeltelijk, door de opdrachtgever, is deze gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 20% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling (offerte) met een minimum van €500,00 onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

  Bij annulatie of uitstel van een in de planning opgenomen project, in de 10 voorafgaande werkdagen voor uitvoering, dat niet door overmacht van ziekte of weeromstandigheden is, zal een schadevergoeding van 50% van de prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling (offerte) gefactureerd worden met een minimum van 1000,00€, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

 1. De betalingen zullen behoudens anders sluitende bepalingen in onze prijsaanbiedingen, geschieden als volgt:

  Voor Gevelbepleistering:
  De eerste factuur (bij bevestiging van klant) bedraagt 10% volgens totaalsom der offerte ter bevestiging en inplanning van uw project. De 2de factuur (week voor opstart) bedraagt 40% van de totaalsom, wordt verstuurd bij de bestelling van de materialen en dient betaald te zijn vóór de start der werken, aangezien deze de aanlevering van materialen en de voorbereidende werken omvat, zo niet, gaan de werken niet van start. De tweede tussentijdse factuur (30%) wordt verzonden wanneer de isolatie wordt geplaatst en de werken klaarstaan voor de eindlaag en dus 80% zijn opgeleverd. Pas bij volstorting van deze factuur wordt de eindlaag geplaatst, aansluitend volgt een nacalculatie door de aannemer en daarna ontvangt U uw opleveringsfactuur van de resterende 20% of een aanpassing, bij eventuele meerwerken bovenop de offerte.

  Voor Binnenbepleistering:
  De eerste factuur (bij bevestiging door klant) bedraagt 10% volgens totaalsom der offerte ter bevestiging en inplanning van uw project. De 2de factuur (bij opstart) bedraagt 40% van de totaalsom der offerte, deze omvat de bestelling en aanlevering van de materialen. De 3de factuur is normaliter uw opleveringsfactuur (resterende 50%) na nacalculatie van de aannemer. (Naargelang de omvang van het offertebedrag kan de facturatie aangepast worden naar (10%+40%+30%+20%)
 2. Op basis van vorderingsstaten, opgemaakt om de maand; geleverde materialen op de bouwplaats moeten worden opgenomen in de vorderingsstaten. Indien geen betalingswijze overeengekomen is volgens de offerte is de wettelijke wijze van toepassing. Dit is 30 dagen na factuurdatum voor bedrijven en 14 dagen voor particulieren. Uitzonderingen zijn vooraf bespreekbaar en worden dan ook vermeld op de factuur. Elke ingediende vorderingsstaat wordt als goedgekeurd beschouwd voor facturatie indien er binnen de 3 kalenderdagen geen schriftelijke opmerkingen in ons bezit zijn. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 8 dagen na hun factuurdatum. Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
 3. Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de 7 kalenderdagen na opmaak van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer.
 4. In geval van niet betaling brengt het onbetaalde gedeelte van het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De forfaitaire schadevergoeding zal steeds 10% van de factuur bedragen, met een minimum van 125,00€ per factuur.
 5. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen afzonderlijk worden aangerekend. Behoudens anders sluitend schriftelijk akkoord is onderhavig beding tevens van toepassing bij toekenning van termijnen van uitstel of afbetalingstermijnen.
 6. Het niet betalen op de vervaldag van de factuur of een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en plaatsingen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever.
 7. Bij betalingen mogen geen bedragen afgehouden worden als waarborg tenzij vooraf anders afgesproken met aannemer.
 8. Premiedocumenten worden pas aangeleverd wanneer alle facturen zijn voldaan
 9. Onderaan uw factuur zal u een rekeningnummer vinden, gelieve steeds te controleren of dit rekeningnummer klopt met onze officiële rekeningnummers!

  GCV van geert:
  AXA - BE96 7512 0632 5205 of ING - BE80 3631 3917 9377

  Bij storting op verkeerdelijk rekeningnummer zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk en dient u uw factuur alsnog binnen de wettelijke termijn te voldoen.
 1. Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 12 maanden voor lichte verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
 2. De waarborg dekt echter niet: Voor gevel- en binnenpleisterwerk: Algen/schimmelvorming door omgevingsfactoren, Schade veroorzaakt door overmacht en/of derden, vorst- of vochtschade, de verkeerde behandeling van de producten, te vroeg overschilderen, doorboren van koude bruggen, niet genoeg verluchten, niet lang genoeg laten uitdrogen, etc.. Voor vochtbestrijding: Schade veroorzaakt door overmacht en/of derden, vorst- of vochtschade dat geen opstijgend vocht is in de behandelde zone, de verkeerde behandeling van de producten, te vroeg overschilderen, doorboren en/of beschadigen van zoutschermen, niet lang genoeg laten uitdrogen, niet genoeg verluchten, etc..
 3. De aannemer zal in geen geval tot vrijwaring voor verborgen gebreken of garantie gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.
 4. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na de aanvaarding der werken.
 5. Wanneer de ondergrond (ons pleisterwerk) reeds is bewerkt, heeft U de werken 100% aanvaard.

  Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. Eens op de werf dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd worden op de werf en op een veilige en droge manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 min.) zullen worden aangerekend als 1 regie-uur, (Heen – wachttijd – terug). Schade aan de materialen na levering in goede staat zal ten laste van de opdrachtgever zijn.

  Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Voor de geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomsten is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd.